Služby

Občanské právo

 • sepis smluv (kupní, darovací, směnné, o dílo, o půjčce a další)
 • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • zástavní právo a věcná břemena
 • vymáhání pohledávek, započtení a postoupení pohledávek
 • nájemní a podnájemní smlouvy a úkony s tím související
 • sousedské vztahy
 • ochrana spotřebitele
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • zastupování v občanském soudním řízení před soudy všech stupňů
 • zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce na majetek dlužníka
 • zastoupení před katastrem nemovitostí při vkladovém řízení

 

Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů
 • obchodní závazkové vztahy
 • sepis a revize obchodních smluv
 • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
 • sepis směnek a uplatňování směnečných nároků před soudy

 

Insolvenční právo

 • sepis přihlášky do insolvenčního řízení
 • sepis insolvenčního návrhu
 • oddlužení

 

Advokátní úschova

 • listin
 • finančních prostředků

 

Rodinné právo

 • rozvod manželství – sporný i tzv. dohodou
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vyživovací povinnost – vymáhání výživného, snížení či zvýšení výživného
 • přivolení soudu k právním úkonům nezletilých

 

Pracovní právo

 • uzavření, změny a skončení pracovního poměru
 • náhrada škody
 • komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

Trestní právo

 • zastupování před policejním orgánem – podání vysvětlení, výslech
 • zastupování u hlavního líčení
 • sepis opravných prostředků proti rozhodnutím v trestních věcech
 • zastupování poškozeného a zúčastněné osoby v trestním řízení
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení

 

Ověřování podpisu

 • na listině sepsané advokátem
 • na listině cizí